Общи условия за ползване на корпоративен уеб сайт и онлайн магазин „www.kiiadesign.com“, собстевеност на „Аливита“ ЕООД

Настоящият документ съдържа Общите условия за използване на предоставените от „Аливита“ ЕООД услуги и продукти на потребителите в корпоративен уеб сайт и онлайн магазин www.kiiadesign.com“, наричано по-долу за краткост „САЙТ“ (сайта или сайтът) и урежда отношенията между “Аливита” ЕООД, начричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от една страна и потребителите, наричан по-долу за краткост – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от друга.

При изпращане на поръчка се счита, че потребителят е запознат и съгласен с Общите условия за ползване на САЙТА. В общите условия са описани всички въпроси, късаещи дейността на САЙТА.

  1. Част първа – Общи условия, относно всеки използващ и регистрирал се потребител в САЙТА, който ползва услугите и продуктите в САЙТА.
  2. Част втора – Общи условия, относно начини на заплащане, извършване/изготвяне на дигитални услуги (уеб, графичен дизайн и предпечатна подготовка) и/или физически продукти (печатни материали) по проект на потребителите.
  3. Част трета – Общи условия, относно срокове, доствака, правата и задълженията на Възложителя и Изпълнителя.
  4. Част четвърта – Общи условия, относно авторски права
  5. Част пета – Общи условия, относно нередности, връщане, обезщетение и неустойки

ЧАСТ ПЪРВА – Общи условия, относно всеки използващ и регистрирал се потребител в САЙТА, който ползва услугите и продуктите в САЙТА

Чрез регистрацията в САЙТА, потребителите се съгласяват с изложените по-долу Общи условия за предоставените услуги и продукти от фирма „Аливита“ ЕООД в САЙТА.

Приемайки общите условия, потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име, парола, адрес, телефон и пр.) да бъдат обработвани от САЙТА и техните сътрудници, включително куриерски компании, по електронен път и/или при доставка на поръчани стоки или услуги.

„Аливита“ ЕООД не носи отговорност за картинки или снимки, както и всички други обекти в сайта, попадащи под защитата на патентното и авторското право, предоставени от потребителите на САЙТА. Умоляваме носителите на права, касаещи материали, предоставени от нашите потребители, да ни уведомят своевременно за това, като представят необходимите доказателства, след което тези материали ще бъдат премахнати от САЙТА.

„Аливита“ ЕООД си запазва правото да променя настоящите условия.

ЧАСТ ВТОРА – Общи условия, относно заплащане, извършване/изготвяне на дигитални услуги (уеб, графичен дизайн и предпечатна подготовка) и/или физически продукти (печатни материали) по проект на потребителите

Изпълнител по договора за изработка е фирма „Аливита“ ЕООД , ЕИК: BG204190570, седалище и адрес на управление София, ж.к. Младост 1, бл. 72, ап. 119.

Възложител или Клиент е всяко лице, свързало се с представител на Изпълнителя, чрез e-mail, формата за обратна връзка или телефон, упомонати в САЙТА, и/или регистрирало се и направо поръчка, чрез системата за поръчки в САЙТА.

Предметът на договора е извършване на дигитална услуга (уеб, графчен дизайн и предпечатна подготовка) и/или изработка на физически продукт (печатни материали) от каталога на “www.kiiadesign.com„.

Услугите и Продуктите публикувани в САЙТА са изчерпателно описани в съответната страница на САЙТА, а техните цени, където са упоменати са крайни и включват ДДС, но НЕ включват цената за производство и доставка на физическите продукти, тя се определя в зависимост от изискванията на Възложителя и на база предоставения от Възложителя адрес за доставка.

САЙТЪТ разполага с каталог от услуги и продукти, от които Възложителя, може да избира, като предостави собствените си идеи или информация нужна на Изпълнителят да изготви услугата и/или продукта.

Поръчки за услуги и продукти извън каталога на САЙТА се калкулират в зависимост от подадената информация от страна на Възложителя.

Ако има промяна в предварително уговорената и заплатена от Възложителя цена, в следствие на настъпили промени от страна на Възложителя, извън договорените условия, то Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя в рамките на 24 часа от настъпилите промени, като:

 – ако предварително заплатената цена се промени с по-висока, то Възложителя е длъжен да доплати на Изпълнителя разликата, освен ако страните не се договорят друго в писмен вид по e-mail;

 – ако предварително заплатената цена се промени с по-ниска, то Изпълнителя е длъжен да изплати (върне) на Възложителя разликата, освен ако страните не се договорят друго в писмен вид по e-mail.

Възможните начини за плащане са:

По банков път, като този метод изисква предварително заплащане, а за основание на плащане се попълва номера на поръчката предоставен от САЙТА, след което в рамките на 5 работни дни след полученото плащане се издава фактура по желание на Възложителя.

Чрез системата за електронно разплащане на PayPal, като този метод изисква предварително заплащане, а за основание на плащане се попълва номера на поръчката предоставен от САЙТА, след което в рамките на 5 работни дни след полученото плащане се издава фактура по желание на Възложителя.

ЧАСТ ТРЕТА – Общи условия, относно срокове, доствака, правата и задълженията на Възложителя и Изпълнителя

Срокове

Срокът за изпълнение на услугите:

– за извършване на дигитална услуга /уеб, графичен дизайн и предпечатна подготовка/ – до 5 (пет) работни дни, считано от датата на полученото заплащане;

– за отпечатване/произвеждане на физически продукт /печатни материали/ – до 10 (десет) работни дни, считано от датата на окончателно одобрения файл от страна на Възложителя;

– за доставяне на съответно отпечатаните материали – от 3 до 5 (от три до пет) работни дни, за границите на Република България и до 20 (двадесет) работни дни в Чужбина, считано от датата на товарителницата предоставена от куриерската фирма;

В случай, на изменение на срока за изпълнение, отпечатване или доставка на услугите и/или продуктите то Изпълнителя е дължен да извести Възложителя по e-mail или телефон не по-късно от 24 часа. Това не води до прекратяване на договора, а до неговото удължаване със съответния срок.

Доставка

Получаването на готовия физически продукт се извършва, чрез куриерска фирма.

Изпълнителят не носи отговорност при забавяне по вина на куриерската фирма.

Договорът за поръчка се счита за сключен от момента на изпращане на поръчка до Изпълнителя, като поражда правните последици, предвидени в българското законодателство, както и следните права и задължения:

Права и задължения на Възложителя

Възложителят има право да получи от Изпълнителя услугата и/или физическия продукт в срок, без отклонение от договореното между страните и без недостатъци.

Възложителят има право да изиска изменения /корекции/ по дизайнерския проект на материалите, преди Изпълнителят да е започнал отпечатването на съответните материали.

Възложителят има право да осъществява контрол по време на действие на договора, без с това да пречи на Изпълнителя.

Възложителят се задължава да заплати цената, с която се е съгласил при изпращане на поръчката.

Възложителят се задължава да приеме изпълнението на услугата от Изпълнителя по реда и при условията на настоящия договор.

Възложителят се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна, и изрично упомената от Изпълнителя като такава.

Възложителят се задължава да отбелязва коректни данни за поръчката, като, но не само, име, адрес, телефон и др., на предвидените за това места в количката на САЙТА.

Възложителят приема и разбира, че личните данни, които същият е предоставил са минимално необходимите по смисъла на действащото законодателството на Република България и Изпълнителят може да оперира с тези данни само и единствено за изпълнение на задължения по настоящия договор и за целите на закона.

Права и задължения на Изпълнителя

Изпълнителят се задължава да извърши срещу предварително заплащане по чл. ЕДИ КОЙ СИ, услугата /графичен и/или уеб дизайн/ и/или изработката на физически продукт /печатни материали/, предмет на настоящия договор, качествено и в съответствие с предоставената информация от Възложителя.

Изпълнителят се задължава да приеме и отрази всички изменения /корекции/, поискани от Възложителя по дизайнерския проект на материалите, но само след изрично избрана и одобрена концепция (вариант), до пълното удовлетворение на Възложителя, ако това не променя условията по настоящия договор.

Изпълнителят се задължава да извърши срещу предварително

Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на услугата.

Изпълнителят си запазва правото да отказва да изпълни поръчки, свързани със забранени от закона символи, както и такива пораждащи агресия и дискриминация.

Изпълнителят си запазва правото да не изпълнява поръчки, направени от клиенти, които без основание са отказали заплащането на предходни поръчки.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА – Общи условия, относно авторски права

Възложителят разбира и приема, че изработеният от Изпълнителя специфичен дизайн на поръчката представлява предмет на закона за авторските и сродните му права и същите са собственост на Изпълнителя, като Изпълнителят може свободно да ползва дизайна и/или части от него в дейността и портфолиото си.

Страните приемат, че с настоящият договор не се прехвърля правото на собственост на авторски права по отношение на предоставените от Възложителя на Изпълнителя материали (файлове и документи за печат, дизайн, съдържанието на съответните файлове или документи, както и други материали, свързани с изпълнение предмета на този договор), като Възложителят разбира и приема, че за да бъде изпълнена съответната поръчка, Изпълнителят може да ги ползва по предназначение за изпълнение на съответната задача в дейността си.

В случай, че Възложителят е предал каквито и да било материали (файлове и документи за печат, дизайн, съдържанието на съответните файлови или документи, както и други материали, свързани с изпълнение предмета на този договор) за изпълнение на съответната поръчка, отговорността за уреждане на авторските права по отношение на тези материали е на Възложителя.

ЧАСТ ПЕТА – Общи условия, относно нередности, връщане и обезщетение

В случай, че при получаването на изработените продукти (печатни материали), предмет на настоящия договор, бъдат констатирани недостатъци (лошо изпълнение), то Възложителят:

– снима недостатъците и изпраща снимките на e-mail на Изпълнителя, упоменат в САЙТА;

– попълва Формуляр за Връщане и изпраща за своя сметка продуктите на Изпълнителя.

Оценката за произхода на нередността по изработения продукт (печатни материали) се извършва на база на изпратена снимка с предполагаемата нередност от Възложителя на Изпълнителя.

Изпълнителят се задължава да отстрани недостатъците, само при получени Формуляр за Връщане и снимки на недостатъците, по един от следните начини, избран от Възложителя:

Чрез изработка на нов продукт по същия проект за сметка на Изпълнителя.

Чрез отстъпка от предварително заплатената стойност на поръчката.

Чрез връщане на сумата, платена по договора.

Чрез отстъпка при следваща поръчка.

Отстраняването на недостатъците от Изпълнителя се извършва в срок от 10 (десет) работни дни, след потвърждаване по e-mail или телефон, че признава нередността да е по негова вина.

Изпълнителят си запазва правото да откаже връщане на физически продукти, извън случаите на нередности по вина на изпълнителя, описани в настоящия договор.